3.3.1 Bedrijven
Het is een gemeentelijke kerntaak werkgelegenheid voor Ermelo te behouden en uit te breiden. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. De SGP is daarom voor:

 • Voldoende mogelijkheden voor het vestigen van een bedrijf;
 • Een financiële lastenverlichting voor bedrijven, omdat de lastendruk voor bedrijven te hoog is in gemeenten die vergelijkbaar zijn met Ermelo;
 • Het uitnodigen van plaatselijke bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen;
 • Het realiseren van een nieuw bedrijventerrein, bijvoorbeeld langs de A28;
 • Het behouden van minimaal de top 10-positie in de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten van Gelderland.

3.3.2 Toeristenbelasting
De SGP is voor het maximeren van de toeristenbelasting. Daarom:

 • Toeristenbelasting niet door laten stijgen behoudens inflatie;
 • Door het dalende aantal eenheden de inkomsten hierop laten aanpassen in de begroting;
 • Eventueel overgaan naar een percentage van de kosten van het verblijf.

3.3.3 Gemeentelijke accommodaties
De SGP is voor:

 • Het hanteren van gebruikstarieven – ten minste op kostprijsniveau – in door de gemeente zelfgeëxploiteerde accommodaties;
 • Voor het scherp blijven op nut en noodzaak van het hebben van gemeentelijk vastgoed. Verkopen kan een optie zijn.

De SGP is tegen:

 • Openstelling of intensivering van de exploitatie op zondag.

3.3.4 Detailhandel
De SGP is voor:

 • De verlaging van de OZB-tarieven voor niet-woningen (bedrijven), zodat die meer in overeenstemming komen met het tarief van de omliggende gemeenten;
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

De SGP is tegen:

 • Economisch en commercieel gerichte bedrijvigheid en openstelling van winkels op zondag.

3.3.5 Economie in het buitengebied
De SGP is voor:

 • Behoud van het karakter van de landelijke gebieden. Open landschappen in Speuld, Houtdorp, Host en Telgt moeten zo veel mogelijk worden behouden. Dat betekent ook: duidelijk zoneren waar niet gebouwd kan worden;
 • Ruimte voor de boer;
 • Behoud en (waar nodig) verbetering leefbaarheid en vitaliteit kleine kernen (De Beek, Drie,Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Telgt en Tonsel);
 • Integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij alle ruimteclaims voor wonen, werken, vervoer, recreatie en natuur en landschap die ten koste gaan van het ruimtegebruik door de landbouw, bezien wordt.

De SGP is tegen:

 • Actieve inkrimping van de agrarische sector.

3.3.6 Lokale heffingen
Heffingen en belastingen dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Daarom is de SGP voor:

 • Het hanteren van het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt).

3.3.7 Financiering
De financieringsparagraaf geeft inzicht in het risicoprofiel van de gemeente Ermelo.

 • Een adequate financiële positie dient mede gebaseerd te zijn op toereikende reserves en voorzieningen;
 • De voorzieningen dienen ter dekking van specifieke en te kwantificeren risico’s;
 • De vrije reserves dienen ter dekking van algemene risico’s;
 • De SGP is voorstander van een risicomijdend financieringsbeleid.