De aanwezigheid van bomen, struiken, parken en perken is goed voor het klimaat en heeft eenpositieve invloed op de leefomgeving.

1.2.1 Openbaar groen
De SGP vindt dat:

 • Waardevolle en monumentale bomen zorgvuldig behandeld moeten worden;
 • Nieuwe bomen voorzien moeten worden van voldoende groeiruimte en het juiste groeimedi-um zodat wortelopdruk en schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen;
 • Het centrum het visitekaartje van het dorp is. Daarom vinden we dat openbaar groen in hetcentrum onderhouden moet worden op kwaliteitsniveau A (Kwaliteitscatalogus OpenbareRuimte van het CROW);
 • Het openbaar groen op begraafplaatsen onderhouden moet worden op kwaliteitsniveau A;
 • Openbaar groen in overige gebieden onderhouden moet worden op kwaliteitsniveau B;
 • Alternatieve bestrijdingsmiddelen de voorkeur genieten boven chemische;
 • Initiatieven van bewoners in de openbare ruimte, zoals de groentetuin in de De La Reystraat,mogelijk gemaakt blijven worden.

1.2.2 Speelvoorzieningen
In Ermelo moeten kinderen buiten kunnen spelen. Daarom wil de SGP dat:

 • De aanwezige speelvoorzieningen beter worden afgestemd op de behoefte van de gebruikersin de wijken en buurtschappen;
 • Er niet bezuinigd wordt op onderhoud en veiligheid  hiervan.

1.2.3 Bossen, heide en natuurterreinen

 • De vitaliteit van bos, heide en natuurterreinen behoort voortdurend te worden gevolgd. De SGP wil:
 • Vergrassing van de heide tegengaan door bijvoorbeeld de inzet van de schaapskudde;
 • Steun voor defensie bij gebruik van de heide, waarbij meer afstemming wel nodig is;
 • De aanleg van routenetwerken bevorderen die de natuurbeleving stimuleren en mogelijk maken en die de kwetsbare gebieden ontzien;
 • Dat er bij het aanplanten van bomen aandacht is voor de variatie in soorten bomen, ondermeer om de verspreiding van en overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan.

1.2.4 Begraafplaats

 • Op grond van de Bijbel vindt de SGP dat overledenen dienen te worden begraven. Mede daarom is SGP van mening dat:
 • Er altijd voldoende ruimte moet zijn om te kunnen begraven;
 • Er bij het ruimen van graven intensief overleg met nabestaanden aan vooraf dient te gaan ende bestaande mogelijkheden van herbegraven onder de aandacht worden gebracht;
 • Het belangrijk is om in te zetten op efficiĆ«nt gebruik van de beschikbare ruimte, onder meerom de betaalbaarheid te bevorderen;
 • Wanneer uitbreiding van de begraafplaats noodzakelijk is, deze steun verdient;
 • Begraven voor de gemeente niet kostendekkend behoeft te zijn en de tarieven de komende vier jaar alleen met het inflatieniveau mogen stijgen;
 • De ruime keuzevrijheid voor grafrechten intact gehouden moet worden.