1.3.1 Ruimtelijk beleid/Omgevingsvisie
De SGP vindt het noodzakelijk dat:

 • Er continu inzicht is in de Ermelose woningbehoefte zodat het beleid wordt afgestemd en getoetst;
 • De gemeente in het kader van de Omgevingswet een Omgevingsvisie opstelt waarbij ruimte isvoor opvattingen van de gemeenteraad;
 • Bewoners vooraf betrokken moeten worden bij de planvorming, volgens het principe van de Omgevingswet.

1.3.2 Welstandstoezicht
De SGP is voor een eigentijds, goed gemotiveerd welstandsadvies.

1.3.3 Monumentenzorg
Het is een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat waardevolle cultuurhistorische elementenonderhouden worden en dat daarvoor beargumenteerd beleid is. Daarom is de SGP voor:

 • Financieel verantwoorde zorg voor instandhouding van (archeologische) monumenten enbeeldbepalende panden en cultuurhistorische elementen;
 • Zorgvuldig overleg met eigenaren en beargumenteerde toewijzing aan monumentenlijst;
 • Het onder de aandacht brengen van de historische betekenis van kerken en deze als toeristi-sche impuls te gebruiken;
 • Het op duurzame wijze aanlichten van kerken als iconen van het dorp. Hiervoor komen ook andere historische of belangrijke gebouwen in aanmerking, zoals de molen.

1.3.4 Inbreidingsgebieden
Bij inbreidingsgebieden moet de plaatselijke huisvestingsbehoefte doorslaggevend zijn.

1.3.5 Buitengebied
De SGP is voor:

 • Behoud van het karakter van de landelijke gebieden. Open landschappen in Speuld, Houtdorp, Host en Telgt moeten zo veel mogelijk worden behouden. Dat betekent ook: duidelijk zoneren waar niet gebouwd kan worden;
 • Ruimte voor de boer;
 • Behoud en (waar nodig) verbetering leefbaarheid en vitaliteit kleine kernen (De Beek, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Telgt en Tonsel);
 • Integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij alle ruimteclaims voor wonen, werken, vervoer, recreatie en natuur en landschap die ten koste gaan van het ruimtegebruik door de landbouw, bezien wordt.

De SGP is tegen:

 • Actieve inkrimping van de agrarische sector.

1.3.6 Agrarische sector
De gemeente dient de belangen te behartigen van alle agrariƫrs, in het bijzonder van hen die dooroverheidsoptreden geconfronteerd worden met beperkingen of grondonteigening.

 • Ruimte voor de boer met inachtneming van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden;
 • Maximale medewerking bij noodzakelijke verplaatsing van agrarische bedrijven;
 • Agrarische bedrijvigheid heeft hoge prioriteit. We moeten de agrarische sector serieus blijven nemen en samen naar oplossingen zoeken voor de toekomst;
 • Vrijkomende agrarische gebouwen mogen van bestemming veranderen, zonder hinder vooromliggende bedrijven;
 • Een tweede bedrijfswoning bij agrarische bedrijven toestaan bij aantoonbare noodzaak of grote omvang van de veestapel;
 • Vergoeden wildschade voor agrariĆ«rs. Het afschot moet gehandhaafd worden, in goed overleg met de faunabeheerders/jagers;
 • De wolf in het wild moet worden bestreden. Zolang er schade ontstaat door de wolf, gaat deoverheid niet vrijuit. Al heeft de eigenaar van bijvoorbeeld schapen ook een bepaalde verantwoordelijkheid om zijn of haar dieren te beschermen;
 • Voedselbos als nieuwe vorm van agrarische activiteit treden wij positief tegemoet.

1.3.7 Bedrijventerrein
De SGP pleit voor benodigd bedrijfsterrein naar de plaatselijke behoefte.

 • De SGP staat pal voor handhaving van rechten van bedrijven in bestemmingsplannen;
 • Veranderingen in bestemmingsplannen niet middels dwang, maar in overleg;
 • Bedrijventerreinen verduurzamen met win/win als vertrekpunt en doel;
 • We gaan op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen voor met name lokale bedrijven, waarbij het idee van een ecopark langs de A28 ook wordt onderzocht.

1.3.8 Openbare verlichting
Openbare (energiezuinige) verlichting in de openbare ruimte bevordert de (verkeers)veiligheid.
Met name in het buitengebied is het belangrijk dat dit gebeurt in een zorgvuldige afweging tussenveiligheid en dierenwelzijn