1.4.1 Algemeen
Het woningaanbod moet duurzaam zijn en afgestemd worden op de samenstelling van de bevolking. Momenteel wijken mensen nogal eens (noodgedwongen) uit naar een camping of recreatiepark. Daarom vindt de SGP dat:

 • Er meer betaalbare huizen voor gezinnen moeten worden gebouwd;
 • Er meer sociale woningen moeten worden gebouwd;
 • Door de huidige schaarste aan woonruimte met name voor jongeren moet worden ingezet opzowel bouwvolume als bouwtempo. Uiteraard is het belangrijk om kwaliteit en duurzaamheidhierbij niet uit het oog te verliezen;
 • Er moet worden ingezet op grootschalige woningbouwlocaties;
 • De transformatie van kleine recreatieparken naar (zo mogelijk) woningbouw verder moet worden doorgevoerd;
 • De duur waarin de woning beschikbaar moet blijven voor de doelgroep van sociale huurwoningen langer moet worden dan de huidige tien jaar (instandhoudingstermijn);
 • Woningsplitsing binnen de bestaande bebouwing mogelijk moet worden gemaakt, waardoorer meer mensen gehuisvest kunnen worden zonder dat er gebouwd hoeft te worden.

1.4.2 Woningdifferentiatie
De SGP vindt het belangrijk dat de woningdifferentiatie (sociaal, middelduur, duur) in balans is. En dat het eigen woningbezit wordt bevorderd. De overheid heeft een volkshuisvestingstaak. Ook lagere inkomens hebben recht op een betaalbare woning! Daarom is de SGP voor:

 • Handhaving van startersleningen;
 • Onderzoek naar alternatieve eigendomsvormen voor starters. Bijvoorbeeld corporatie- ofhuur-koopwoningen;
 • Het bevorderen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

1.4.3 Duurzaam bouwen
Goed rentmeesterschap vraagt om het verantwoord en zuinig gebruik van natuurlijke energiebronnen en grondstoffen. Nieuwbouwprojecten moeten energiezuinig en middels (her)gebruik vanduurzame grondstoffen en materialen worden gerealiseerd. Groen- en natuurinclusief bouwen als toekomstgericht beleid. Daarom:

 • Klimaatadaptatie intelligent toepassen;
 • Groene daken bevorderen;
 • Afkoppelen bevorderen.