2.2.1 Cultuur
De SGP is voorstander van de instandhouding van monumenten, archieven en andere belangrijke zaken voor historisch onderzoek. Het gemeentebestuur is echter niet de eerst aangewezene voor het bevorderen van cultuurontwikkelende activiteiten. In dat kader ziet de SGP graag dat er wordt ingezet op overdracht van deze activiteiten aan ondernemers.

 • Eventuele financiële steun is aanvullend op particulier initiatief;
 • Het bestaande monumentenbeleid wordt voortgezet, met zeker ook aandacht voor kerkgebouwen als gezichts- en identiteitsbepalende elementen;
 • Er wordt een kerkenvisie opgesteld die gericht is op een strategische toekomst van kerkgebouwen. Dit gebeurt in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Kerken kunnen hieraan meewerken op vrijwillige basis en zij zullen niet verplicht worden hun gebouwen open te stellen;
 • Het streekarchivariaat is een belangrijk instituut voor onze gemeente.

2.2.2 Bibliotheek
In de huidige ‘beeldcultuur’ is het belangrijk dat mensen, en kinderen in het bijzonder, de tijd en de rust vinden om een boek te lezen. Daarom steunt de SGP een verantwoorde bibliotheek. Dit betekent dat de SGP pleit voor:

 • Het verstrekken van informatie en uitlenen van boeken als hoofdfunctie van de bibliotheek;
 • Handhaving van de labels voor protestants-christelijke boeken;
 • Aanpassing van het deel van de collectie dat in strijd is met de goede zeden.

2.2.3 Recreatie
De SGP geeft de voorkeur aan kleinschalige, individuele recreatie. Dit betekent dat de SGP:

 • Voor goed onderhouden fiets- en wandelpaden, groenvoorzieningen, picknickplaatsen, vis-plaatsen, ruiterroutes, en dergelijke is;
 • Parken die echt voor recreatie gaan, positief ondersteunt;
 • Positief staat tegenover een hotelvoorziening in het centrum.

2.2.4 Sport
De SGP is voor sportbeoefening als vrijetijdsbesteding. Het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen is echter geen overheidstaak. De SGP is daarom voor:

 • Een adequate, kostendekkende zwemvoorziening, met zowel een instructief (het leren zwemmen) als een recreatief doel;
 • Door de gemeente gefinancierd schoolzwemmen, waarbij het behalen van een diploma (mini-maal A) voorop staat;
 • Gemeentelijke steun voor trapveldjes in woonwijken.

De SGP is echter tegen:

 • De zondagsopenstelling van het zwembad en sporthallen en –velden in de gemeente;
 • Overheidssteun aan professionele en in verenigingsverband georganiseerde wedstrijdsport, zowel doordeweeks als op zondag.

2.2.5 Maatschappelijke doelgroepen
Op basis van de Bijbel vindt de SGP een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar belangrijk. De samenleving wordt steeds individualistischer, al is er in Ermelo nog verhoudingsgewijs een grote onderlinge betrokkenheid, waardoor veel mensen niet (meer) kunnen terugvallen op hun omgeving. In die gevallen heeft de gemeente een maatschappelijke taak. De SGP staat openvoor initiatieven vóór het leven.

2.2.6 WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Dit richt de SGP graag als volgt in:

 • Bewoners hebben blijvend de mogelijkheid om zorg te kiezen vanuit de instelling of organisatie die bij hen past;
 • Kleinere en/of identiteitsgebonden instellingen krijgen kansen in het aanbod van maatschappelijke ondersteuning;
 • Het persoonsgebonden budget (pgb) geeft bewoners van onze gemeente die eigen keuzevrijheid;
 • Mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund om te waarborgen dat zorgbehoevendende zorg ontvangen die ze nodig hebben;
 • Respijtzorg, het overnemen van mantelzorg bij overbelasting, verdient de volle aandacht;
 • De gemeente stimuleert zorg tussen bewoners onderling;
 • De kerken spelen hierin een rol via het Diaconaal Platform Ermelo. Dit platform is een partner in en kan zelf mogelijk uitvoerder zijn van beleid waar zowel gemeente als platform een verantwoordelijkheid hebben/voelen. Dit werk, gericht op de zwakkeren in de samenleving, gebeurt al op projectbasis;
 • De gemeente vraagt een eigen bijdrage naar draagkracht voor individuele voorzieningen in het kader van de WMO.

2.2.7 Jeugdbeleid
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een belangrijke pijler voor het jeugdbeleid is de verant-woordelijkheid van ouders. Daarna ligt er ook voor de kerken en maatschappelijke organisaties een taak om jongeren te vormen. Dat neemt niet weg dat het gemeentebestuur wel degelijk de rol van handhaver heeft te vervullen ter voorkoming van overlast. Concreet betekent dit:

 • Dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gehele jeugdzorg, waarbij het Centrum voorJeugd en Gezin (CJG) een belangrijke taak vervult;
 • Dat de SGP ook op het gebied van jeugdzorg staat voor keuzevrijheid;
 • Dat de gemeente een actief beleid voert om het gebruik van verslavende middelen onder de jeugd tegen te gaan, bijvoorbeeld door preventieve voorlichting op scholen;
 • Inzetten op vroegtijdige signalering en laagdrempelige efficiënte zorg. Denk hierbij aan het klassikaal oppakken van zaken die bij meerdere mensen spelen;
 • Inzetten op een jonge beroepsbevolking door een goed woningaanbod en voorzieningenniveau;
 • Onderwijs en werkgelegenheid goed op elkaar afstemmen en dergelijke initiatieven zo nodig met middelen ondersteunen.

2.2.8 Ouderenbeleid
De SGP vindt dat:

 • Het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid heeft om een samenhangend ouderenbeleid tot stand te brengen;
 • Ouderen zo lang en volwaardig mogelijk in de samenleving moeten kunnen participeren;
 • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen;
 • Ouderenwerk zoveel mogelijk door de gebruikers dient te worden bekostigd.

2.2.9 Gezondheidszorg
De SGP is voor:

 • Voldoende aanbod van eerstelijnszorg;
 • Goede bereikbaarheid van zorgaanbieders;
 • Voorlichting op scholen over bewegen en gezonde voeding;
 • Stimuleren van een gezonde levensstijl;
 • Inzetten op een lokaal zorgsysteem inclusief locatie om in geval van een virusuitbraak nie talleen aangewezen te zijn op het reguliere zorgsysteem.

2.2.10 Verslavende middelen
Overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken en het gebruik van drugs zijn slecht voor de gezondheid. De SGP is voor:

 • Het aantal gokmogelijkheden terugbrengen naar nul;
 • Actieve voorlichting over verslavingen op basis- en voortgezet onderwijs;
 • Toezicht op de naleving van de drank- en horecawet door vergunninghouders;
 • De ‘nuloptie’ voor coffeeshops in de gemeente Ermelo;
 • Controle op het gebruik van en de handel in verdovende middelen;
 • Sluiten van panden van waaruit verdovende middelen verhandeld worden;
 • Samenwerking met buurgemeenten in het kader van de bestrijding van drugsproblematiek.

2.2.11 Beleid ten aanzien van mensen met een beperking
In onze zorgzame samenleving moeten mensen met een beperking optimaal kunnen functioneren. Daarom is de SGP voor:

 • Voldoende aangepaste woningbouw;
 • Een inrichting van openbare ruimte en openbare gebouwen die aangepast is op het gebruik door mensen met een beperking (blindengeleidestroken, brede trottoirs, het verlagen van stoepranden om oversteken mogelijk te maken, parkeergelegenheid voor mindervaliden, rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen);
 • Zorg voor werkvoorziening;
 • Nadruk leggen op participatie;
 • Toeleiden naar werk.