De SGP ontleent haar uitgangspunten aan de Bijbel. Wij geloven dat het naleven van Gods regels, zoals die in de Bijbel staan omschreven, zal leiden tot voorspoed en zegen in persoonlijk en maatschappelijk opzicht. In hoofdstuk 13 van het Bijbelboek Romeinen staat dat de overheid ondergeschikt is aan Gods gezag en dat zij haar macht moet gebruiken om het goede voor haar inwoners te zoeken. In het vernieuwde gemeentehuis krijgt de betreffende tekst een prominente plaats. Hieruit blijkt dat het college en de gemeenteraad een verantwoordelijke taak hebben en over al onze politieke en bestuurlijke afwegingen verantwoording moeten afleggen aan zowel de inwoners van Ermelo als aan God. Wij zien het als onze opdracht om op basis van de Bijbel praktische, daadkrachtige en geloofwaardige politiek te bedrijven tot welzijn van u en tot eer van God.