De gemeenteraad controleert het dagelijks bestuur van burgemeester en wethouders. Daarnaas tstelt de gemeenteraad kaders waarbinnen het college moet opereren. De SGP is voor:

 • Het afleggen van de eed;
 • Het ambtsgebed voor en na raadsvergaderingen.

3.1.1 Regionale samenwerking
De SGP is voor samenwerking met andere gemeenten binnen de regio, in het bijzonder Harderwijken Zeewolde, zoals door middel van de Gebiedsagenda EHZ. Waarmee:

 • Een bestuurlijke fusie van de gemeente Ermelo met een andere gemeente niet aan de orde is;
 • Het mogelijk is specifieke deskundigheid vanuit andere gemeenten te benutten;
 • Voorkomen wordt dat er een vierde bestuurslaag gecreëerd wordt;
 • In deze regionale samenwerking ruimte dient te blijven voor lokaal beleid. Bijvoorbeeld als hetgaat over bedrijven en wonen.

Ook wil de SGP blijven inzetten op samenwerking in het kader van de Veluwe Alliantie (De Veluweop 1!), het Veluwe Beleid van 21 samenwerkende gemeenten en daarnaast samenwerken binnen Gastvrije Randmeren.

3.1.2 Communicatie
De SGP is voor een optimaal gemeentelijk voorlichtings- en informatiebeleid. Daarom is de SGP voor:

 • Persoonlijk contact als uitgangspunt;
 • Handhaving van de infopagina in een (gratis) huis-aan-huisblad;
 • Een gebruiksvriendelijke gemeentelijke website;
 • Het vooraf betrekken van bewoners bij planvorming in hun omgeving;
 • Meer duidelijkheid over de vraag hoe en wanneer de gemeente communiceert en in welke gevallen de gemeente dat niet doet;
 • Het verbeteren van de digitalisering en het laten aansluiten daarvan op de doelgroepen.

3.1.3 Inspraak
Betrekken van bewoners bij besluitvorming maakt betrokken. Daarom is de SGP voor:

 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten, voorafgaand aan planvorming;
 • Inspraak van bewoners bij planvorming;
 • Handhaving van de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur;
 • De SGP is tegen referenda, omdat zij geen recht doen aan de verantwoordelijkheid van deoverheid.

3.1.4 Bedrijfsvoering
De SGP is voor:

 • Een vierjaarlijkse herziening van de financiële verdeelsleutel Meerinzicht;
 • Het geven van de hoogste prioriteit aan de beveiliging van het netwerk tegen hackers;
 • Het lokaal inkopen en aanbesteden van zaken/diensten als dit enigszins mogelijk is;
 • Het inzetten op een efficiënte werkwijze;
 • Het voortdurend streven naar een efficiënte organisatie.

3.1.5 Een kleinere overheid begint bij jezelf

 • De SGP streeft naar een bezuiniging op de formatie van het college. Daarbij denkt onze partij aan een samenstelling van vier wethouders met een dienstverband van 0,8 FTE. Daarmee ontstaat een formatie van 3,2 FTE in plaats van de huidige 3,8 à 4,0 FTE;
 • De SGP is voor het per direct afschaffen van het fractiebudget dat bovenop de raadsvergoedingen wordt uitgekeerd. Sinds 2014 maakt de SGP als enige partij geen gebruik van deze overbodige vergoeding. Het bekostigen van een fractie is een verantwoordelijkheid van departij zelf, niet van de samenleving.