1.1.1 Verkeersveiligheid
De SGP staat voor de volgende verbeteringen in het huidige beleid:

 • Een evenredige verdeling van de verkeersafwikkeling;
 • Een betere verbinding tussen de Kolbaanweg en de Harderwijkerweg;
 • 50 km/uur als maximumsnelheid niet geheel uitsluiten binnen de bebouwde kom;
 • Een betere van de doorstroming op ontsluitingswegen van en naar woonwijken;
 • Wegversmallingen en optische aanpassingen prevaleren boven het gebruik van verkeersdrempels;
 • Een betere gladheidsbestrijding;
 • Een onderzoek naar de komst van ondergrondse spoorwegovergangen;
 • De verbreding van (recreatieve) fietspaden.

1.1.2 Onderhoud wegen

 • Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen, moet de komende jaren het reguliere onder-houd van wegen, fietspaden en trottoirs gecontinueerd worden;
 • Veel wijken vragen om complete herinrichting van de openbare ruimte. Hiervoor moet eenplan komen;
 • Het beheer van de openbare ruimte moet op een acceptabel niveau gehouden worden: allesop onderhoudsniveau B, in zoverre dit van toepassing is, en het centrum op onderhoudsniveau A);

1.1.3 Parkeren

 • Het centrum moet goed bereikbaar blijven voor auto’s en fietsers daarom:
 • Moet het parkeren (ook in het centrum) gratis blijven;
 • Zal het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen afgestemd moeten blijven op de behoefte;
 • Willen we extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens binnen onze gemeentegrenzen;
 • Vinden we dat de parkeerduur op alle plaatsen binnen de blauwe zone op 1,5 uur moet wordenvastgesteld;
 • Willen we graag kijken naar oplossingen voor parkeren door middel van herinrichting van deopenbare ruimte op plaatsen waar de parkeerdruk aantoonbaar te hoog is, uitgaande van eengebruikelijk aantal auto’s per woning;
 • Vinden we dat in voorkomende gevallen van parkeeroverlast moet worden gehandhaafd, inhet bijzonder wanneer de bereikbaarheid van hulpdiensten in gevaar komt.

1.1.4 Openbaar vervoer

 • De SGP is voorstander van een goed uitgerust en publieksvriendelijk openbaar vervoer.
 • Lobby voor openbare vervoersverbindingen in Ermelo. Bijvoorbeeld een lijndienst langs hetstation en een buslijn naar Apeldoorn via Uddel.
 • Kleine kernen blijven bereikbaar, bijvoorbeeld door subsidie voor de buurtbus.