2.3.1 Sociale Werkvoorziening
De SGP wil graag dat de gemeente inzet op re-integratie Dit betekent dat het gemeentebestuur:

 • Lokale initiatieven stimuleert om participatie van bewoners te bevorderen en hen indien mogelijk naar passend (betaald) werk te leiden;
 • Maatwerk levert als onderdeel van lokaal sociaal beleid;
 • Aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvolle arbeid aanbiedt;
 • Bedrijfseconomisch beleid binnen de sociale werkvoorziening niet mag laten prevaleren boven de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • In het kader van het eigenaarschap van de Inclusief Groep inzet op een gezond werkbedrijf met toekomstperspectief en daarbij voortdurend anticipeert op de markt en de kosten.

2.3.2 Lokale armoedebestrijding
De SGP ziet het als Bijbelse opdracht om te zorgen voor een sociaal vangnet voor medebewonersrond of onder het sociaal minimum. De volgorde van gezin, familie, diaconie, overheid is hierbij belangrijk. Het is belangrijk dat mensen proberen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bevordering van de arbeidsparticipatie is een belangrijk instrument om de armoede te bestrijden. De SGP vindt het noodzakelijk dat de gemeente Ermelo:

 • Vol inzet op participatie;
 • Voldoende budget vrijmaakt voor bijzondere bijstand aan chronisch zieken en mensen meteen beperking;
 • Individuele bijstand verleent aan degenen die tot de minima behoren;
 • Ter voorkoming van schuldhulpverlening budgetbegeleiding aanbiedt. In dit kader is de SGPeen groot voorstander van initiatieven als ‘Schuldhulpmaatje’;
 • Bijzondere bijstand ook echt bijzonder laat blijven. Met steun van particulieren en het Diaconaal Platform Ermelo de huisvesting van de voedselbank faciliteert.

2.3.3. Asielbeleid

 • Asielbeleid is geen kerntaak van de gemeente, maar dat neemt niet weg dat in voorkomende gevallen een bijdrage geleverd kan worden.