De primaire taak voor opvoeding en onderwijs ligt bij ouders en verzorgers. Scholen zijn zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De SGP vindt het belangrijk dat ouders zich kunnen herkennen in de identiteit en pedagogische visie van de school die hun kinderen bezoeken. Daarom vraagt de SGP blijvende aandacht voor de vrijheid van richting en inrichting. Dit houdt volgens de SGP in dat het gemeentebestuur:

  • Spaart voor een duurzame onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen, ook in de buurtschappen. Dit is een kerntaak van de gemeente. Scholenbouw moet daarom worden opgenomen in de meerjarenbegroting, aan de hand van een integrale onderhouds- en bouw-planning voor basisscholen;
  • Het leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs financieel ondersteunt;
  • Aandacht schenkt aan christelijk godsdienstonderwijs op openbare scholen.

Concreet vertaalt zich dat in de volgende uitgangspunten voor lokaal onderwijsbeleid:

  • De gemeente houdt rekening met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van deschool wanneer leegstaande (delen van) schoolgebouwen voor ander educatief en sociaal-cultureel gebruik verhuurd worden;
  • Bij een verzoek voor kinderopvang om medische of sociale redenen zoekt de gemeente naar een individuele oplossing. Daarbij wordt het gezin zoveel mogelijk intact gelaten en wordt rekening gehouden met de identiteit van het gezin;
  • Wanneer scholen onder de opheffingsnormen dreigen te komen, mag het gemeentebestuur geen druk uitoefenen om te fuseren met verlies van identiteit.