De SGP gelooft dat we door God geroepen zijn om de aarde op een verantwoorde wijze te bebouwen en te bewaren. De best passende term hiervoor is ‘rentmeesterschap’. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het behoud en bevordering van een gezond leefklimaat.

1.5.1 Voorlichting en educatie
De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven als het gaat over begrippen zoals verspilling, hergebruik en recycling. Daarom wil de SGP:

 • Realisatie van gemeentelijk milieubeleid toetsen aan daartoe geformuleerde doelstellingen encommuniceren naar de bewoner;
 • Voorlichting geven, bijvoorbeeld op de gemeentelijke website, over de manier waarop inwoners op een zo verantwoord mogelijke manier houtstook kunnen toepassen, zodat de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt wordt;
 • Een stookalert plaatsen op de website van de gemeente.

1.5.2 Waterplan
De SGP vindt het belangrijk dat:

 • Er voldoende waterberging is om wateroverlast te voorkomen;
 • Er niet wordt bezuinigd op het riool en het onderhoud daarvan.

1.5.3 Afvalinzameling
De SGP is voor:

 • Het principe “De vervuiler betaalt’’;
 • Afvalinzameling moet betaalbaar blijven;
 • Afvalstoffenheffing gerelateerd aan werkelijke kosten;
 • Periodieke evaluatie van het ingevoerde Diftarsysteem;
 • Het streng aanpakken van afvalstorten in natuurgebieden;
 • Nascheiding van afval;
 • Inrichting van depots voor klein chemisch afval, papiercontainers, zgn. kleding-, glas- en pakkenbakken en blikbollen.

1.5.4 Natuur

 • Natuur- en groengebieden beschermen;
 • Voor ontwikkeling van natuurgebieden;
 • Tegen belemmering van agrarische bedrijfsvoering;
 • Agrariërs betrekken bij het natuur- en landschapsbeheer;
 • Recreatiezonering is een prima middel, mits het brede aanbod van de Veluwe beleefd kan worden door delen van het terrein toegankelijk te houden;
 • Routenetwerken zijn essentieel om recreanten door de natuur te leiden;
 • Recreatiezonering blijft mogelijkheden bieden voor recreatieontwikkeling;
 • Het stimuleren van biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt is voor beleid.

1.5.5 Energiebeleid
De Bijbelse opdracht tot “bouwen en bewaren” is ook toepasbaar op het terrein van de energievoorziening van primair belang. Daarom:

 • Beperken van het energieverbruik;
 • Toepassen van alternatieve energiebronnen;
 • Gezien de landelijke wetgeving, zien wij kansen voor een zoekgebied voor windmolens langsde A28. Draagvlak en eigenaarschap hiervoor zijn essentieel;
 • Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke gebouwen en scholen en andere initiatieven;
 • Inwoners betrekken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw;
 • Bij grootschalige opweklocaties/-projecten is draagvlak in de omgeving essentieel;
 • Geen extra separate zonneparken in het agrarisch buitengebied. Clustering zou hooguit mogelijk moeten zijn in de zone strak langs de A28;
 • Gasloos maken van de bebouwde omgeving met een planmatige aanpak en door bewoners/gebruikers enerzijds en de gemeente anderzijds samen te laten optrekken. Hierbij moet maxi-maal worden ingezet op financiële impulsen van hogere overheden.

1.5.6 Hondenbezit

 • Hoewel de hondenpoepproblematiek uiteraard in de eerste plaats een verantwoordelijkheidvan de hondenbezitters is, heeft het gemeentebestuur mede een taak om deze bron van ergernis en overlast aan te pakken en hiervoor voorzieningen te treffen;
 • Het is van belang om losloopgebieden duidelijk te communiceren en deze ook te borgen;
 • De hondenbelasting hoeft niet heringevoerd te worden;
 • Er moet ruimte zijn voor een losloopgebied voor honden binnen de gemeentegrenzen.